Legal Disclaimer

 

Algemeen 
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.neosdirect.com) van NEOS Direct Lending, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56492383 (“NEOS”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van NEOS en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als dan wel in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel NEOS tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt NEOS expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is.
De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op bedrijven, professionele beleggers / marktpartijen en intermediairs zoals accountants, (corporate finance) adviseurs en banken. NEOS beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
NEOS garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer NEOS hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit uitdrukkelijk niet dat NEOS de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. NEOS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door NEOS niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten 
NEOS, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEOS of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEOS is het niet toegestaan links naar de site van NEOS weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar NEOS stuurt, kunnen onveilig zijn. NEOS raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan NEOS te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan NEOS te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken en/of wijzigen. Veiligheid is een topprioriteit voor NEOS. 
NEOS heeft uitgebreide beveiligingssystemen geïnstalleerd om de gegevens die u over het internet verstuurt te beschermen, maar geen enkel systeem is gegarandeerd 100% veilig. De snel veranderende technologie en het open karakter van het internet maken het bijvoorbeeld moeilijk om waterdichte beveiliging te garanderen. Daarom is het belangrijk dat u ook zelf uw eigen beveiliging goed in het oog houdt, vooral wanneer u documenten van het internet haalt en persoonlijke gegevens via het internet verstrekt. Wij raden u dan ook aan om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen zodat wij van beide kanten kunnen zorgen dat de risico’s die het gebruik van het internet met zich meebrengt tot een minimum wordt beperkt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
NEOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als NEOS op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan NEOS of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van NEOS.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
NEOS behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.