Clean Tech is our new way of life. Op weg naar een betere toekomst.

 
Solar energy.jpg

Energie transitie, energieneutraal bouwen, een afvalvrije samenleving, opslag van energie, schoon water en schone mobiliteit. Deze thema’s zijn niet meer weg te denken en vormen de ‘groene’ draad in de verdere ontwikkeling naar een duurzame wereld. Clean technologie, of kortweg clean tech, is een verzamelnaam voor alle producten, processen en diensten die operationele prestaties verbeteren door vergroting van de productiviteit en efficiëntie. Uitgangspunt hierbij is een minimale belasting van het milieu te bereiken door innovatieve toepassingen op het gebied van opwekking en gebruik van schone energie, beperking van vervuiling en duurzame recycling van afval.

Clean tech staat ook voor de nieuwe economie, voor meer met minder. Meer productiviteit, meer efficiency, meer gericht onderwijs en meer werkgelegenheid. Met minder energieverbruik, minder verspilling van hulpbronnen en minder schadelijke gevolgen voor het milieu.

Wat betekent dit voor het midden- en kleinbedrijf

Voor MKB ondernemingen staat clean tech ook voor Profits and Potential. Clean tech staat met zekerheid voor een significante groei van (technologische) ontwikkelingen, investeringen en werkgelegenheid. De voorspelling is dat de groeicurves tenminste even steil zullen zijn als destijds die van telecom, internet en e-business. Aan welke criteria moet het MKB voldoen om dit potentieel optimaal te kunnen benutten?

Gedurende de vroege ontwikkelingsfase is het van belang dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de door de Europese Unie subsidieprogramma’s, zoals Eurostars, door de Nederlandse overheid aangeboden fiscale stimuleringsmaatregelen zoals de sectorbrede WBSO en meer specifieke subsidieregelingen, zoals Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Ook regionale en lokale subsidies zijn de moeite van het onderzoeken waard. Bij alle soorten van fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidieregelingen is het van belang dat rekening wordt gehouden met veranderingen in de politieke windrichting, zoals recent ook in Nederland heeft plaatsgevonden bij de verkiezingen Provinciale Staten.

Vervolgens is het van belang dat er voldoende up-to-date kennis wordt binnengehaald en – misschien nog beter – wordt verbonden aan de onderneming, bijvoorbeeld door samen te werken met onderwijsinstellingen. Een flexibele kostenstructuur gedurende deze fase is immers van belang om tegenvallers op de kunnen vangen. Hierdoor zullen externe financiers eerder bereid zijn om in te stappen.

Welke uitdagingen zijn er met betrekking tot de financieringsbehoefte van clean tech bedrijven

De enorme potentie van clean tech zal in de komende jaren gepaard gaan met een enorme financieringsbehoefte. De toekomst van schone technologieën zal, zoals bij de meeste impactvolle ontwikkelingen, echter niet gemakkelijk of goedkoop zijn. Eenmaal ontwikkelde technologieën kunnen onbruikbaar blijken, of op zijn minst met vertraging kunnen worden geïmplementeerd. Niet limitatief moet rekening worden gehouden met de volgende mogelijke tegenslagen: de overheid en veranderingen in het politieke klimaat, neergaande economische conjunctuur, handelsbeperkingen, weerstand vanuit de gevestigde industrie, noodzakelijke infrastructurele veranderingen en acceptatie door klanten.

Zodra de ontwikkelingen hebben geleid tot een ‘marketable’ product en de klanten zich aandienen, komen de uitdagingen ten aanzien van opschalen en de financiering hiervan om de hoek kijken. Private equity kan een geschikte financieringsvorm zijn, maar heeft als evident nadeel dat dit zal leiden tot verwatering van de bestaande aandeelhouders. Aan de andere kant zijn er veelal nog onvoldoende harde zekerheden om in aanmerking te komen voor traditionele bancaire financiering.

Welke financieringsoplossingen biedt NEOS Direct Lending

NEOS Direct Lending draagt op een sustainable wijze bij aan de ontwikkeling en exploitatie van initiatieven op het gebied van clean tech. NEOS is in 2012 opgericht met de missie om bedrijven hun ambities te laten realiseren. Ongeacht of het om innovatie, groei, overnames of fusies gaat. NEOS is hierin een betrouwbare en transparante financieringspartner voor de lange termijn.

Voorbeelden van reeds verstrekte financieringen, financieringsvoorstellen die NEOS Direct Lending tegenkomt in de markt zijn en/of zou kunnen financieren zijn:

Duurzame opwekking van energie op basis van lokaal gewonnen biomassa

In Nederland wordt 40% van het energiegebruik aangewend voor verwarming, grotendeels door gebruikmaking van aardgas. Het op grote schaal inzetten van geothermie en waterstof vergt nog de nodige ontwikkelingen in de komende 10-15 jaar. In de tussentijd worden onder andere bestaande aardgas gestookte lokale/regionale warmtecentrales omgebouwd tot biomassa gestookte centrales. De benodigde biomassa bestaat uit reststromen uit de regio, zoals houtafval uit bossen (Staatsbosbeheer) en parken (gemeenten).

Zonne-energie

Zelf je zonne-energie opwekken zonder initiële investeringen. NEOS Direct Lending financiert Enie.nl. Dit succesvolle Groningse bedrijf heeft een verhuuroplossing voor zonnepanelen ontwikkeld voor zoals particulieren als bedrijven. Op basis van de opgewekte energie worden de investeringen terugbetaald. Hierdoor wordt de financiële drempel om tot aanschaf van zonnepanelen over te gaan weggenomen en bespaart de klant op energie en zorgt samen met Enie.nl voor een meer duurzame wereld.

Industriële reiniging van met olie vervuilde installaties binnen de olie- en gasindustrie

Traditioneel worden met olie vervuilde installaties gereinigd met water (hoge druk), met miljoenen liters olie vervuild afvalwater tot gevolg. Een innovatieve techniek maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven, waardoor afvalwater tot 99% kan worden gereduceerd. Ultrasone reiniging is bovendien goedkoper, sneller en leidt tot minder schade aan de installaties.

Hergebruik van water

Het op een duurzame wijze terugbrengen van afvalwater tot herbruikbaar water is de missie van PureBlue Water. Deze in Zeeuw-Vlaanderen gevestigde onderneming werkt samen met Nederlandse en Belgische universiteiten met als doel het duurzaam optimaliseren van afvalwaterbehandeling middels AOP (Advanced Oxidation Processes) en biologische processen. De innovatieve toepassingen van PureBlue Water zijn gericht op een circulaire economie en zijn succesvol operationeel binnen vele sectoren, waaronder industrie, binnenscheepvaart (cruiseschepen) en glastuinbouw. PureBlue Water is gespecialiseerd in decentrale waterzuiveringsinstallaties, die kunnen worden ingezet daar waar nodig.

Monoverbranding van zuiveringsslib

Met z’n allen produceren wij de hele dag door zuiveringsslib, aangevoerd via de riolering. Er bestaan verschillende technieken om zuiveringsslib te verwerken. Een van die techieken is monoverbranden, waarbij het ontwaterde slib op hoge temperatuur wordt verbrand, waarna de rookgassen worden gezuiverd en de restproducten, waaronder de vliegassen, zoveel mogelijk nuttig worden hergebruikt. De vliegassen kennen een hoog fosfaatgehalte, en zijn daarmee geschikt om fosfaaterts te vervangen.

NEOS Direct Lending heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het financieren van CleanTech ondernemingen en innovaties

De financieringsprogramma’s van NEOS Direct Lending zijn zeer geschikt voor het langjarig financieren van deze ondernemingen, zowel als stand alone financier als in samenwerking met andere vreemd vermogen financiers en (internationaal) private equity.

Heeft u een financieringsbehoefte op het gebied van Clean Technology of wilt u sparren over dit onderwerp neem dan CONTACT OP MET NEOS DIRECT LENDING, Franck Hoppenbrouwers (fhoppenbrouwers@neosdirect.com).

NEOS Direct Lending zet graag haar financieringsprogramma’s en haar netwerk in om uw onderneming op een duurzame wijze te financieren.

 
Diederik Gerbranda